VILKÅR FOR FAKTURA


KREDITTGIVER.

Ellos Norway AS, org nr 832005622, et selskap i Ellos gruppen.


ORIENTERING OM OVERDRAGELSE.

Samtlige rettigheter etter denne fakturaen, herunder enkle pengekrav, er overdratt fra La Redoute Norway AS til Resurs Bank Aktiebolag (publ) NUF. Betaling med befriende virkning av hovedstol, renter og gebyrer, kan av den grunn bare gjøres til, og i samsvar med betalingsanvisninger gitt av, Resurs Bank Aktibolag (publ) NUF. Ved å søke om betaling ved faktura, bekrefter jeg at jeg er informert om overdragelsen. Jeg tillater videre at Resurs Bank Aktiebolag (publ) NUF får tilgang til alle kontoavtalevilkår og annen informasjon registrert om meg i La Redoute Norway AS sitt system.


KREDITTKONTROLL.

Vanlig kredittkontroll mot Experians database gjøres. Kunden vil motta et gjenpartsbrev. Vi forbeholder oss retten til å avslå og begrense kredittbeløpet.


KREDITTAVTALENS FORM OG INNHOLD.

Din søknad om faktura og umiddelbar iverksettelse av denne forutsetter at kravet til signatur på avtalen frafalles.


BETALING.

Du får fakturaen midt i måneden. Betaling skal være hos La Redoute den 25. i måneden. En faktureringsavgift på kr 19 kommer i tillegg. Dersom betaling skjer iflg vilkårene tilkommer ingen andre avgifter. Dersom betaling ikke skjer til rett tid påløper et purregebyr etter gjeldende satser pr. påminnelse. Ved delbetaling av fakturabeløpet, eller dersom betaling helt uteblir, overføres resterende beløp av faktura til en konto. I slikt tilfelle er krav til signatur frafalt.


VILKÅR FOR KONTO

KREDITTGIVER.

Konto håndteres av La Redoute Norway AS, org nr 987 180 595.


ORIENTERING OM OVERDRAGELSE.

Samtlige rettigheter etter denne fakturaen, herunder enkle pengekrav, er overdratt fra La Redoute Norway AS til Resurs Bank Aktiebolag (publ) NUF. Betaling med befriende virkning av hovedstol, renter og gebyrer, kan av den grunn bare gjøres til, og i samsvar med betalingsanvisninger gitt av, Resurs Bank Aktibolag (publ) NUF. Ved å søke om betaling ved faktura, bekrefter jeg at jeg er informert om overdragelsen. Jeg tillater videre at Resurs Bank Aktiebolag (publ) NUF får tilgang til alle kontoavtalevilkår og annen informasjon registrert om meg i La Redoute Norway AS sitt system.


KREDITTKONTROLL.

Vanlig kredittkontroll mot Experians database gjøres. Kunden vil motta et gjenpartsbrev. Vi forbeholder oss retten til å avslå og begrense kredittbeløpet.


KREDITTAVTALENS FORM OG INNHOLD.

Din søknad om konto og umiddelbar iverksettelse av denne forutsetter at kravet til signatur på avtalen frafalles.


BETALING.

Det beløpet du skal betale fremgår av innbetalingskortet som du får hver måned. Betalingen skal være hos La Redoute den 25. i måneden. Beløpet er beregnet på grunnlag av det høyeste benyttede beløpet på kontoen din. Du får samtidig et kontoutdrag som viser foretatte kjøp, innbetalinger m m. Laveste månedsbeløp er kr 50,-.


BETALINGSFRI MÅNED.

Du kan benytte to betalingsfrie måneder i året. Ingen av de fire første månedene kan være betalingsfrie, og du må foreta minst fire betalinger etter hverandre innen en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renten for den betalingsfrie måneden legges til gjelden og utnyttelse av betalingsfri måned forlenger nedbetalingstiden.


RENTEKOSTNADER.

Renten beregnes som månedsrente. Det vil si at renten beregnes månedlig, med utgangspunkt i den utestående saldoen på månedskontoen. Rentekostnaden er *) 1,77 % av saldo pr måned med tillegg av *) 0,4 % av den innvilgede kredittrammen eller minimum kr 12,-, til sammen minimum kr 19,90 i måneden. Bevilges du en høyere kreditt, påvirkes tillegget bare hvis du utnytter den forhøyede kreditten. Effektiv årsrente blir *) 29 % ved en saldo/innvilget kreditt på kr 1.000, 4.000, 6.000, 8.000 og 10.000. Rentebetingelsene kan endres hvis rente- eller kostnadsnivået endres. En andel på 57,82 % av den innbetalte renten er fradragsberettiget i din selvangivelse. Oppgitte månedsbeløp i katalogen inkluderer 1,77 % saldorente og 0,4 % av innvilget kredittramme. Beløpet gjelder kontokjøp fordelt over 36 måneder.


BETALINGSPÅMINNELSE.

Dersom betaling ikke skjer til rett tid påløper et purregebyr etter gjeldende satser pr. påminnelse. Ved gjentatte påminnelser forfaller hele gjelden til betaling umiddelbart.


ENDREDE FORHOLD.

Endring av navn eller adresse skal umiddelbart meldes til: La Redoute, Postboks 120 Sentrum, 0102 Oslo. Skulle mydighetene endre på skatter eller avgifter kan vilkårene bli justert deretter.


KREDITTBEGRENSNING.

Din søknad om konto beløper seg til en kreditt på høyst kr 10 000,-. La Redoute forbeholder seg retten til å begrense kredittbeløpet. Under forutsetning av at kontoen overholdes kan La Redoute, om ikke annet avtales, gradvis forhøye kreditten opp til den oppgitte kredittgrensen uten at søknaden fornyes. La Redoute gir deg beskjed om dette.


PERSONOPPLYSNINGER.

La Redoute Norway AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Dine personopplysninger vil bli behandlet av La Redoute Norway AS for å administrere kunderelasjonen samt for markedsføringsformål. Dine personopplysninger kan dessuten utleveres til og behandles av selskapets samarbeidspartnere. Som et ledd i markedsføringen utføres det av og til analyser på bakgrunn av dine personopplysninger. Analysene foregår slik at vi ved hjelp av særskilte kriterier velger ut hvilke personer markedsføringen skal rettes mot. Disse kriteriene er sist foretatte innkjøp og antall innkjøp, betalingsmåte, utestående beløp, alder, kjønn og postnummer. Du kan ved å henvende deg til La Redoute, Postboks 120 Sentrum, 0102 Oslo, kreve at personopplysninger rettes eller slettes, eller du kan reservere deg mot at dine personopplysninger anvendes for direktemarkedsføring. Forøvrig vises det til personopplysningsloven.


*) Vilkårsdato: 01-04-2015

STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT

1. Kredittgiverens navn og kontaktopplysninger

Kredittgiver
Organisasjonsnummer
Adresse
Webadresse
La Redoute Norway AS
987180595
Postboks 120 Sentrum, 0102 OSLO
laredoute.no

2. Beskrivelse av hovedtrekkene i kredittproduktet

Type kreditt Løpende kreditt
Det sammenlagte kredittbeløpet og vilkår for kredittutnyttelsen Normalt et kredittbeløp på kr 10 000. Vi forbeholder oss dog retten til å begrense kredittbeløpet fra start. Se vilkårene
Kredittavtalens løpetid Maksimalt 36 måneder, se vilkårene
Avbetalinger og, i forekommende tilfeller, i hvilken rekkefølge disse skal fordeles Minst kr 50 pr måned, se vilkårene

3. Kredittkostnader

Kredittrente eller i egnede tilfeller de ulike kredittrentene som gjelder for kredittavtalen Saldorente 1,77% pr måned pluss limitrente 0,4% pr måned, se vilkårene
Effektiv årsrente 29 %
Krav på å tegne en forsikring som sikrer kreditten? Krav på noen annen kompletterende tjeneste? Nej
Nej
Kostnader i forbindelse med forsinkede betalinger. Du debiteres gebyr for forsinket betaling etter gjeldene satser

4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett, du har rett til å fratre kredittavtalen innen 14 kalenderdager Ja
Fortidstilbakebetaling, hele eller deler av kreditten kan tilbakebetales når som helst før tiden Ja, uten ekstra kostnad
Søking i en database Ordinær kredittkontroll gjøres mot eksternt kredittopplysningsforetak

5. Ytterligere informasjon når det gjelder distansesalg av finansielle tjenester

Klagehåndtering Vid klage kontakt oss på adresse: La Redoute Norway AS
Klageansvarlig
Postboks 120 Sentrum,
0102 OSLO